Trash

Quân tấn công Quân Phòng Thủ
Tribe :Tộc GaulsTộc RomansTộc TeutonsNatars Tribe 1 :Tộc GaulsTộc RomansTộc TeutonsNatureNatars
Tribe 2 :Tộc GaulsTộc RomansTộc TeutonsNatureNatars
Tribe 3 :Tộc GaulsTộc RomansTộc TeutonsNatureNatars
Censorship :
Name Village
Censorship :
Name Village
Ally : Ally :
( X | Y ) ( X | Y )
Show
Thưởng
Statistics
Hi Sinh

Calculated in 2 ms